หน้าแรก แท็ก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ครม.เห็นชอบ ลดเงินนำส่งเข้ากองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 0.125% ต่อปี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นำเสนอผ่านกระทรวงการคลังให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจลดเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากเดิมนำส่ง 0.25% ต่อปีลดลงเหลือ 0.125% ต่อปีของยอดเงินฝากที่ได้รับจากประชาชนเป็นระยะเวลา 2 ปีในปี 2563 และ 2564 เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐมีต้นทุนที่ลดลงและนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าประชาชนได้เพิ่มมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนปรนให้ธนาคารพาณิชย์ลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจาก 0.46% ต่อปีเหลือ 0.23% ต่อปี นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) มีมติเห็นชอบตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์นำเสนอผ่านกระทรวงการคลังให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจลดเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากเดิมนำส่ง 0.25% ต่อปีลดลงเหลือ 0.125% ต่อปีของยอดเงินฝากที่ได้รับจากประชาชนเป็นระยะเวลา 2 ปีในปี 2563 และ 2564 เพื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มบทบาทในการสนับสนุนภาคธุรกิจและภาคประชาชน ให้มีต้นทุนทางการเงินหรือภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลดลงเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนปรนให้ธนาคารพาณิชย์ลดเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) จาก 0.46% ต่อปีลดลงเหลือ 0.23% ต่อปีเป็นระยะเวลา 2 ปีเพื่อลดต้นทุนให้กับธนาคารพาณิชย์ในการนำไป ลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงให้กับประชาชนและภาคธุรกิจและหลังจากนี้หากประกาศกระทรวงการคลังในเรื่องดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้แล้วธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านและเป็นธนาคารบ้านของคนไทยพร้อมที่จะพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงใน ไตรมาสที่ 3 เพื่อช่วยให้ลูกค้าปัจจุบันของธนาคารสามารถลดภาระหนี้เงินต้นคงเหลือได้เร็วขึ้นส่วนผู้กู้รายใหม่ก็จะมีโอกาสได้รับวงเงินกู้ที่สูงขึ้นด้วยรายได้สุทธิจำนวนเท่าเดิม สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธอส. ปัจจุบันประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) อยู่ที่ 6.150% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) อยู่ที่ 5.750% ต่อปีและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้เบิกเกินบัญชี (MOR) อยู่ที่ 5.900% ต่อปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกิจกรรม CSR ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่โรงเรียนในเขตห้วยขวาง

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดการศึกษาพร้อม Kick Off ตั้งตู้ปันสุขบริเวณหน้าสาขาของธนาคารทั่วประเทศจำนวน138 หลังในโครงการ “บ้านธอส. ของกินของใช้ปันน้ำใจเราไม่ทิ้งกัน” เพื่อใส่ของกินของใช้แบ่งปันแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการ “ธอส. ปันน้ำใจเราไม่ทิ้งกัน” ผ่าน 2 มาตรการทั้งทางด้านการเงินและด้านสังคม โดยนายปริญญาพัฒนภักดีประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมด้วยนายฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์และผู้บริหารธนาคารร่วมเปิดโครงการในด้านสังคม 2 โครงการประกอบด้วยโครงการ “ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) โรงเรียนในเขตห้วยขวาง” ให้แก่ 4 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2.โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 3.โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 4.โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แก่ 1.ชุมชนซอยรุ่งเรืองตอนปลาย 2.ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44 3.ชุมชนลาดพร้าว 45 4.ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา 5.ชุมชนบึงพระราม 9 6.ชุมชนโรงปูนฝั่งใต้ 7.ชุมชนทับแก้ว 8.ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 9.ศูนย์สงเคราะห์เด็กอิตาเลี่ยนไทยพร้อมมอบเจลแอลกอฮอล์อุปกรณ์ทำความสะอาดหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเพื่อความปลอดภัยของเด็กครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และธอส. ยังได้ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ของธอส. ได้ร่วมใจกันจัดทำขึ้นตามโครงการ “ร้อยพลังเล็กสู่ล้านพลังยิ่งใหญ่โดยธอส.” ให้แก่นายอนุชิตพิพิธกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตห้วยขวางสำหรับนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางเพื่อบรรเทาปัญหาการบาดเจ็บจากการถูกสายรัดหน้ากากอนามัยกดทับเป็นเวลานานระหว่างใส่ปฏิบัติหน้าที่

ผู้บริหาร ธอส. ร่วมแสดงความยินดีกับ กรรมการผู้จัดการในโอกาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง วาระที่ 2

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส. อีกวาระหนึ่ง ตามมติของคณะกรรมการธนาคารโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และหลังจากนั้น กรรมการผู้จัดการ...

“ฉัตรชัย ศิริไล” นั่งกรรมการผู้จัดการธอส.วาระที่ 2

<!--[CDATA[ คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วาระที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ผลงานการบริหารงานที่สำคัญในวาระที่ 1 (4 พ.ค. 2559 – 3 พ.ค. 2563) • โครงการบ้านล้านหลัง • โครงการ ธอส....

ธอส. เห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (วาระที่ 2)

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วาระที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ประวัติส่วนตัวชื่อ    : ฉัตรชัย...
20,174แฟนคลับชอบ
2,249ผู้ติดตามติดตาม

Hot Topics

รวบหนุ่มแสบตุ๋นนักธุรกิจ-เกษตรกรจัดบูธออกงานโอท็อปประเทศบรูไน ก่อนเชิดสินค้าหนี

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.ธงชัย อยู่เกษ ผกก.1 บก.ป., พ.ต.ท.พลวุฒิ ผาตินุวัติ สว.กก.1 บก.ป., จับกุมตัว นายธนเชษฐก์ แสงอรุณ อายุ...

“ผบช.ภ.2” เผยผลนิติวิทยาศาสตร์ เผย “น้องกานต์” ถูกสัตว์กัดแทะ ส่วนจะเสียชีวิต ก่อนหรือหลังถูกกัด

เมื่อวันที่ 10 ก.พลตำรวจโทมนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวถึงการเสียชีวิตของน้องกานต์ วัย6 ขวบ ในจ.จันทบุรี ว่าผลการชันสูตรพลิกศพจากสถาบันนิติเวทวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ระบุผลว่าบาดแผลที่พบนั้น เกิดการการกัดแทะของสัตว์ ซึ่งไม่พบร่องรอยการตัดเฉือนจากของมีคม ส่วนจะเสียชีวิตเกิดก่อนหรือหลังที่ถูกสัตว์กัดแทะร่าง เบื้องต้นจากการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานในพื้นที่พบว่า ถ้าหากถูกตัวเงินตัวทองหรือสุนัขกัด ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงจะต้องได้ยินเสียงร้องของเด็ก จึงเป็นไปได้ว่าอาจถูกสัตว์มีพิษกัดก่อนที่จะถูกสัตว์กัดแทะร่างจนเหลือครึ่งท่อนบน

“สมคิด” ชี้ไร้ปัญหานายกฯงดครม.ศก.

<!--[CDATA[ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ของกลุ่ม 4 กุมาร ว่า ทั้ง 4 คน ไม่ได้มีการพูดคุยกับตนเอง โดยเป็นเรื่องของพรรค ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งภายหลังจากการแถลงลาออกเป็นการจากกันด้วยดี ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจถึงความความเหมาะสม ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรียกเลิกการประชุมครม.เศรษฐกิจในวันนี้และเรียกประชุมที่ปรึกษา ครม.แทนนั้น นายสมคิด กล่าวว่า รัฐมนตรีจะสามารถทำงานร่วมกันได้และน่าจะไม่มีปัญหาอะไร เพราะรู้จักกันทุกคนอยู่แล้ว และมองว่าถูกต้องแล้วที่นายกรัฐมนตรีจะรับทราบข้อมูลจากภายนอก ก่อนที่จะพิจารณามาตรการต่างๆ ขณะที่วันนี้จะมีการประชุมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ SME...