นายฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นางสมจิตต์รถทองรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศธอส. และ นายคณินรัสทัพพะรังสีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงธอส. เป็นผู้แทนธนาคารร่วมรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Management System : BCMS ) ขอบเขตระบบโอนเงินและชำระหนี้ของ Mobile Application : GHB ALL จากบริษัทบีเอสไอกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดโดยมีนายบุคลากรใจดี General Manager – Sales and Marketing บริษัทบีเอสไอกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดบริษัทชั้นนำของโลกในการตรวจประเมินออกใบรับรองและให้บริการฝึกอบรมด้านระบบการจัดการมาตรฐานเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานให้กับธอส. ซึ่งนับเป็นองค์กรแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 ซึ่งถือเป็น version ล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของธนาคารเป็นไปตามมาตรฐานสากลมีความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นยกระดับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการโอนเงินและชำระหนี้ผ่าน Mobile Application : GHB ALL ของธอส. ทั้งนี้พิธีรับมอบดังกล่าวจัดขึ้นณห้องวิมานเมฆธอส. สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563