ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ 2 ผ่าน GHB ALL ระหว่าง2 – 29 ต.ค. 63  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกาศให้ลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการและยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากโควิด-19 สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการระยะที่ 2 โดยขยายระยะเวลาความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 รวม 4 มาตรการประกอบด้วยมาตรการที่ 1 พักชำระเงินต้น 3 เดือนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทมาตรการที่ 3 พักชำระเงินต้น 3 เดือนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนโดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 3.90% ต่อปีมาตรการที่ 8 และมาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือนเปิด ให้ลงทะเบียนผ่าน GHB ALL ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00น. เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น.   นายฉัตรชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าธนาคารทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ได้มีมติตามที่ฝ่ายจัดการเสนออนุมัติให้ธอส. ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระยะที่ 2 เฉพาะลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการที่ -1, มาตรการที่ 0, มาตรการที่ 1, มาตรการที่ 3, มาตรการที่ 8 และมาตรการที่ 8.5 และรายได้ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ลูกค้าเดิมที่รายได้ยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้มาตรการขยายความช่วยเหลือระยะที่ 2 ได้ผ่านทาง Application : GHB ALL ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันว่ายังมีผลกระทบทางรายได้จริงให้ธนาคารพิจารณาอาทิสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดภาพถ่ายและ Statement เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์