เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มีคำสั่งเรื่อง การให้ตำรวจปฏิบัติราชการภายใน ตร. และช่วยราชการนอกสังกัด ตร.โดยมีคำสั่งถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่าผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผอ./หน.ศูนย์ปฏิบัติการ หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

ด้วย กตร. ได้มีมตีให้ ตร. ดำเนินการปรับปรุงระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่ชาติ พ.ศ 2552 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและโดยที่ณะนี้เป็นการเริ่มตันของปืงบประมาณใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต่าง ๆจำนวนมาก ควรที่จะให้ผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาสทบทวนสถานภาพกำลังพลของหน่วยว่ามีจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานกำลังพลในภาพรวมของ ตร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นแบบแผนเดียวกัน จึงให้ยกเลิกระเบียบ ตร.ฯ ข้างต้นโดยวางระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายใน ตร. พศ. 2563และให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ยกเลิกคำสั่งและการสั่งการ ตร. หน่วยงานระดับ บช. และ บก. ที่สั่งการให้ข้าราชการ ตำรวจไปปฏิบัติราชการภายใน ตร. และการไปช่วยราชการนอกสังกัด ตร. การไปปฏิบัติราชการหรือการอนุมัติเดินทางไปปฏิบัติราชการยังศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ทุกกรณี แต่กรณีที่ได้สั่งการให้ข้าราชการตำรวจที่เป็นที่สงสัยว่าประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทำความผิดทางวินัยหรืออาญา หากให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ทั้งนี้ การช่วยราชการนอกสังกัด ตร.ให้ สกพ. มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอตัวข้ราชการตำรวจไปช่วยราชการส่งตัวข้าราชการตำรวจกลุ่มดังกล่าวกลับต้นสังกัด

2.ให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงนระดับ บช. และ บก. แล้วแต่กรณีส่งตัวและติดตามข้าราชการตำรวจที่ถูกยกเลิกคำสั่งข้างตันกลับไปปฏิบัติหน้ที่ตามตำแหน่งเดิม ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้สั่งการนี้ หากข้าชการตำรวจรายใดยังไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ให้รายงาน ตร.(ผ่าน สกพ.) ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สั่งการนี้ (ทาง e-mail ที่ polappointment@gmail.com)

3.การสั่งให้ข้ารชการตำรวจไปปฏิบัติรชการภายในตร. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติรชการภายใน ตร. พ.ศ. 2563 โดยเคร่งครัด

สำหรับการสั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้ที่ด้านสอบสวนไปปฏิบัติราชการต่าง ๆ ให้ถืปฏิบัติตามหนังสือ ตร. ที่ 000.31/ว 16ลง 12 มิย.63 อีกส่วนหนึ่งด้วย

4.การสั่งการหรือมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจเป็นคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ หรือที่เรียกชื่เป็นอย่างอื่น ไปปฏิบัติราชการหรือเดินทางไปราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ให้ดำเนินการ ดังนี้

  • ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจประจำศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ของ ตร. ให้ ผอ./หน. ศูนย์ปฏิบัติการ พิจรณารายชื่อข้าราชการตำวจมาปฏิบัติราชการประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการ ได้ไม่เกิน20 ราย เสนอ ตร (ผ่าน สกพ.) เพื่อพิจารณาสั่งการ
  • ข้าราชการตำวจที่ได้รับมอบหมายภารกิจเป็นคราว ๆ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ เมื่อมีภารกิจให้ ผอ./หน.ศูนย์ปฏิบัติการ สามารถสั่งให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติภารกิ โดยจะต้องมีกรอบระยะเวลาการเดินทางไปราชการที่ชัดเจน และอนุมัติเดินทางไปรชการเป็นครั้งคราว รวมแล้วไม่เกิน 7 วันต่อเตือน แต่หากเป็นการสั่งข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม(ยกวนสายงานสอบสวน) ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจงานป้องกันปราบปราม หรือสืบสวน ของศูนย์ปฏิบัติการให้สั่งการได้รวมแล้วไม่เกิน 15 วันต่อเดือน
  • ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงสิทธิประยชน์ว่าด้วยเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งด้านต่าง ๆ และที่อันพึงมีพึงได้ขอวข้าราชการตำรวจที่จะได้รับตามตำแหน่งที่ครองอยู่ด้วย
  • ให้ข้าราชการตำวจที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ เสนอขออนุมัติเดินทางไปราชการหรือรายงานคำสั่งอนุมัติเดินทางไปราชการต่อผู้บังคับบัญชาตันสักัดแล้วแต่กรณี ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และภายหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่
  • ทั้งนี้ หากข้าราชการตำรวจรายใดที่มิได้มีคำสั่งอนุมัติจาก ผอ./หน.ศูนย์ปฏิบัติการให้เดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติภารกิจ จะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่ตันสังกัดโดยให้ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจกวดขัน ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

5.ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ที่มีความประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ
ที่สำนักงานผู้บังคับบัญชา ให้เสนอรายชื่อมายัง ตร (ผ่าน สกพ.) เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

6.การสั่งให้ข้ารชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสั่งให้
ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติรชการภายใน ตร. พ.ศ.2563 ให้เสนอ ผบ.ตร. พิจารณาสั่งการก่อนทุกรายว้นแต่กรณีเป็นการสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายไม่ครบ ๒ ปี ไปปฏิบัติราชการต่าง ๆเพื่อประโยชน์หรือเป็นการเพิประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานที่ไปปฏิบัติรชการอนุมัติหลักการให้ ผบช.สามารถสั่งการหรืออนุมัติภายในอำนจได้เป็นกรณีพิเศษฉพาะรายโดยไม่ต้องเสนอ ผบ.ตร. พิจารณาสั่งการเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและได้แนบสำเนาระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสั่งให้
ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายใน ตร. พ.ศ.2563 มาพร้อมนี้ “คำสั่งดังกล่าวระบุ”