เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ 513 /2563เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน สื่อ-สร้าง-สาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(4)แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึแต่งตั้งคณะทำงาน สื่อ-สร้าง-สาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้องค์ประกอบคณะทำงาน ประกอบด้วย

พลตำรวจโท รอยอิงคไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็น หัวหน้าคณะทำงาน พลตำรวจตรี จิรสันต์
แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็น รองหัวหน้คณะทำงาน พลตำรวจตรี ยิ่งยศ
เทพจำนงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็น รองหัวหน้าคณะทำงาน พลตำรวจตรี พันธนะ นุชนารถ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็น คณะทำงาน

พันตำรวจเอกหญิง ศิศีริกุล กฤตพิทยบูรณ์พยาบาล (สบ 5 ) โรงพยาบาลตำรวจเป็น
คณะทำงาน พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ดีพอ รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็น คณะทำงาน
พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 เป็น คณะทำงาน พันตำรวจโท สุทธิพงษ์
อินทสิทธิ์ สารวัตรกลุ่มงานการข่าว กองบังคับการข่าวกรอง ยาเสพติด เป็น คณะทำงาน
พลตำรวจตรี ญาณพงศ์โสมาภา ผู้บังคับการกองสารนิเทศ เป็น คณะทำงาน พันตำรวจเอกหญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร
รองผู้บังคับการกองสารนิเทศ เป็น คณะทำงาน/เลขานุการ
พันตำรวจโทหญิง จุฬนี สว่างลาภวงศ์ รองผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ตำรวจกองสารนิเทศ เป็น คณะทำงาพผู้ช่วยเลขานุการ
พันตำรวจโท วิฑูรย์วงศ์สกุลหล่อประจำ (สบ 2 ) สำนักงานกำลังพลเป็น คณะทำงานผู้ช่วยเลขานุการ

คณะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย
พลตำรวจตรี ยิ่งยศ เทพจำนงค์ เป็น โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันตำรวจเอกหญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ เป็น รองโผษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันตำรวจเอก กฤษณะพัฒนเจริญ เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แถลงข่ว และชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้ถืปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

รวบรวมข้อมูล ข่วสาร และผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่งๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ติดตามข้อมูลข่วสารสำคัญที่ปรกฏตามสื่อต่งๆ ทุกประเภททั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยมีกองสารนิเทศ รวมถึผยประชาสัมพันธ์ ฝ้ยสื่อสารและเฝ้าฟัง ฝ่ยต่างประเทศ และฝ้ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องของศูนย์ปฏิบัติกรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ แล้วรายงานให้โฆษก สำนักงานตำวจแห่ชาติทราบ พื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และการปฏิบัติการข่าวสารตามอำนาจหน้าที่

ให้หัวหน้คณะทำงานสามารถชิญผู้แทนหวย หรือข้าราชการตำรวจจากหน่วยต่างๆ มาให้ถ้อยคำ ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสาะหลักฐานเพื่อประกอบการพิจรณาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมให้หัวหน้าคณะทำงาน สามารถขอสนับสนุนกำลังพล งบประมาณ ยานพาหนะ และวัสดุอุปกณ์ต่งๆ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิตามอำนาจหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยให้เสนอ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาสั่งการตามเหตุผลและความจำเป็นให้หัวหน้าคณะทำงาน สมารถพิจารณาข้าราชการตำรวจ หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงนเฉพาะทางด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป็นคณะทำงาน โดยให้สนอรายชื่ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่ชาติ พิจารณาเป็นเฉพาะรายไปให้ถือว่การปฏิบัติหน้าที่ตามนัยคำสั่งนี้ ป็นภารกิจหน้าที่ที่มีความสำคัญ ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกหน่วย ต้องให้ความร่วมมือตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ผู้บัชการตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

ให้ยกเลิกคำสั่งอื่นใดที่ชัดหรือแยังกับคำสั่งนี้ และให้ใช้คำสั่งนี้แทนทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 “คำสั่งดังกล่าว ระบุ”