วันที่ 8 เมษายน 2564 นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2564 กำหนดมาตรการส่งเสริมการทำการค้าในตลาดนัดจตุจักร ดังนี้ (1.) ให้ผู้ค้าแผงค้ากึ่งถาวรสามารถทำการค้าในวันธรรมดาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่ม คือ ในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ประกอบกิจการค้าขายในแผงค้าได้ถึงเวลา 18.00 น., (2.) ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ค้าขายในแผงค้าได้จนถึงเวลา 22.00 น. เว้นวันจันทร์ที่ห้ามทำการค้า เพื่อทำความสะอาดพื้นที่และแผงค้ารวมทั้งขุดลอกรางระบายน้ำ, (3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณรอบหอนาฬิกา โดยกำหนดเริ่มมาตรการดังกล่าวในเดือนเมษายน นั้น

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร จึงขอเลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการทำการค้าในตลาดนัดจตุจักร ทั้ง 3 มาตรการออกไป โดยคาดว่า จะสามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวได้ในเดือนพฤษภาคมนี้หรือตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ตลาดนัดจตุจักรยังเปิดทำการค้าขายตามปกติ ในส่วนของตลาดต้นไม้ เปิดขายในวันอังคาร ถึงวันพฤหัสบดี และแผงค้าในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนดในการใช้บริการตลาดนัดจตุจักรอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เช็คอินเมื่อเข้าใช้บริการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป