วันที่ 8 เมษายน 2564 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า  เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปีจะเวียนมาอีกครั้ง กรุงเทพมหานคร ตระหนักดีว่าผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคมไทย เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติมาโดยตลอด ลูกหลานและคนในครอบครัวจึงสมควรที่จะตอบแทนคุณงามความดีให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ได้รับการคุ้มครอง มีสวัสดิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพลัง มีศักยภาพในตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ จึงขอให้ลูกหลานช่วยกันระมัดระวังผู้สูงอายุ ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำเชื้อโควิด-19 มาแพร่กระจายสู่คนในบ้าน และขอให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ  โอกาสนี้ ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ลูกหลานสืบไป