สำนักงานคณะกรรมกรการเลือกตั้ง จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมในการขับเคลื่อนกิจกรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในระดับหมู่บ้าน ทำงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมระดับตำบล เพื่อร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความยั่งยืน

ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมครั้งนี้ จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ผ่านการมี “ต้นแบบที่ดี” ที่สามารถสร้างการเรียนรู้ของประชาชนในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล รวมทั้งสร้าความตระหนักรู้ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมด้วยการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยมีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับตนเองและบริบทของพื้นที่ ตลอดทั้งการปลุกจิตสำนึกของชุมชนให้เป็นหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง และสร้างเครือข่ายเพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ภายใต้แนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งผล
ให้เกิดการเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน