นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ภาวะโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อคนระดับล่างหนักมาก โดยเฉพาะคนไร้ที่พึ่ง คนชราที่อยู่ในชุมชนแออัด คนป่วยติดเตียงทั้งหลาย และคนพิการอีกจำนวนมากมาย จึงมีข้อเสนอดังนี้


1. ในต่างจังหวัด ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนั้น ให้ใช้ฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นหลักในการเข้าถึงตัวตน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนาสังคมจังหวัดให้การสนับสนุน
2. ในกรุงเทพมหานคร ต้องอาศัยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร วัด และองค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกันรุกช่วยถึงคนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ

ทั้งนี้ เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยคนเหล่านี้ได้มาก ทันการณ์ และเป็นรูปธรรม