แอดบนเมนู
หน้าแรกแท็กสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วิถีเกษตรผสมผสานช่วยฝ่าวิกฤตโควิด

<!--[CDATA[ นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า โครงการเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีระยะเวลาโครงการ 4 ปี (ปี 2561 – 2564) ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรผสมผสานแก่เกษตรกร ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา กำหนดเป้าหมายปีละ 100 แห่ง จำนวน 1,500 ราย พื้นที่ 7,500...

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดโครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด

<![CDATA[นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CG & CSR ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank เปิดเผยว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการ CG & CSR ของ EXIM Bank ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมที่จะช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ...

น้ำตาลออร์แกนิคลดต้นทุนสร้างรายได้

<![CDATA[นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) เพื่อติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่อ้อยโรงงานอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำอ้อยโรงงานแบบใช้สารเคมี เป็นการทำแบบอินทรีย์จนประสบผลสำเร็จ และได้ร่วมกับโรงงานอ้อยและน้ำตาลกลุ่มวังขนายทำเกษตรพันธสัญญา (Contact Farming) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรว่ามีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน อีกทั้ง ยังสอดรับกับแนวโน้มอัตราการเติบโตของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยจากการติดตามของ สศท.7 พบว่า เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี...

สศก. ควบคุม BALANCE ก้าวข้ามโควิด-19

<![CDATA[นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อประชาชนทุกภาคส่วน จึงได้รับสนองแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) อย่างเคร่งครัด โดย สศก. ได้ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มมาตรการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานทันที เน้นการทำงาน Work From Home สลับกับ Buddy ทำงานแทนกัน เน้นย้ำผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรง...
20,831แฟนคลับชอบ
3,872ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Hot Topics