นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อประชาชนทุกภาคส่วน จึงได้รับสนองแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) อย่างเคร่งครัด โดย สศก. ได้ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มมาตรการเหลื่อมเวลาการปฏิบัติงานทันที เน้นการทำงาน Work From Home สลับกับ Buddy ทำงานแทนกัน เน้นย้ำผู้ที่ร่างกายไม่แข็งแรง สตรีมีครรภ์ หรือมีโรคประจำตัวที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิดให้หยุดปฏิบัติงานได้ทันที และลดจำนวนผู้มาปฏิบัติงานโดยจัดทำแผนการปฏิบัติงานภายใน ที่พักอาศัย ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล เพิ่มระยะห่างในการปฏิบัติงาน (Social Distancing) เช่น การจัดที่นั่งทำงานให้มีระยะห่างมากขึ้น และการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ร่วมกัน

ขณะที่การจัดประชุมต่างๆ จะมีการนำระบบ Web Conference มาใช้ในการประชุม มีการคัดกรองข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามบริเวณต่างๆ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day เน้นการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันตามหลัก 5ส รวมถึงทำการพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณสำนักงาน

พร้อมทั้งได้ประสานกรมสรรพสามิตเพื่อขอรับแอลกอฮอล์เจลเตรียมแจกจ่ายบุคลากร เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากรในหน่วยงาน

สำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัย Work From Home เน้นย้ำให้อยู่ภายในที่พักขณะปฏิบัติราชการ ห้ามออกนอกสถานที่โดยไม่จำเป็น และให้ทุกหน่วยงาน รวมทั้งส่วนภูมิภาค ต้องรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนที่เกี่ยวข้องประจำวันอย่างต่อเนื่องมายังสำนักงานเลขานุการกรม ภายในเวลา 10.30 น. ของทุกวัน เพื่อที่จะรวบรวมไปยังศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC และรายงานต่อไปยังศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)