นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการการกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CG & CSR ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank เปิดเผยว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการ CG & CSR ของ EXIM Bank ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมที่จะช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจเกษตร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงยืดเยื้อมาหลายเดือน โดยออกแคมเปญ “โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด” เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นมากที่สุด สามารถกลับมาเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจของตนเองได้อย่างแข็งแกร่ง มั่นคง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไปด้วยกัน

 

สำหรับแคมเปญ “โครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด” มีมาตรการและให้การสนับสนุนธุรกิจเกษตรผ่านเครือข่ายพันธมิตร ทั้งมาตรการบริการทางการเงิน ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก โดยการชดเชยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออกผลไม้ในอัตราร้อยละ 3 และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โดยชดเชยอัตราดอกเบี้ยผู้ประกอบกกิจการยางในอัตราร้อยละ 3 รวมถึงออกสินเชื่อเอ็กซิมเพื่อผู้ส่งออกทางอ้อม ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ Prime Rate -1.25 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย ได้แก่ โครงการเชื่อมผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออก และผู้ซื้อในต่างประเทศ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผ่านช่องทางและเครือข่ายต่างๆ เป็นต้น