“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,479 คน กรณี “คนไทย” ห่วงใยเรื่องอะไร ? ณ วันนี้ ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2563 สรุปผลได้ “15 อันดับ” เรื่องที่คนไทยห่วงใย ณ วันนี้ จากมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” พบว่า
อันดับ1 ร้อยละ 93.48 ระบุ เศรษฐกิจไทยในภาพรวม
อันดับ2 ร้อยละ 89.91 ระบุ การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
อันดับ 3 ร้อยละ 87.29% ระบุ ห่วงพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ลูกหลาน
อันดับ 4 ร้อยละ 86.36% ระบุ ห่วงกลัวติดโควิด-19
อันดับ 5 ร้อยละ 85.99% ระบุ การช่วยเหลือของภาครัฐ
อันดับ 6 ร้อยละ 83.94% ระบุ รายจ่าย
อันดับ 7 ร้อยละ 82.00% ระบุ สุขภาพของตนเอง
อันดับ 8 ร้อยละ 81.51% ระบุ รายได้
อันดับ 9 ร้อยละ 81.36% ระบุ การเมืองในภาพรวม
อันดับ 10 ร้อยละ 78.77% ระบุ โรคภัยไข้เจ็บ ยารักษาโรค
อันดับ 11 ร้อยละ 76.91% ระบุ หนี้สิน
อันดับ 12 ร้อยละ 74.19% ระบุ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อันดับ 13 ร้อยละ 72.36% ระบุ การเดินทาง
อันดับ 14 ร้อยละ 71.50% ระบุ อาหารการกิน
อันดับ 15 ร้อยละ 69.27% ระบุ ห่วงเรื่องงาน/กลัวตกงาน