นายประเสริฐ ภัทรดิลก (กลางประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ CSR “EXIM รักษ์ดินโลก ปีที่2” โดย EXIM BANK ร่วมกับบริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (TEGH) ลูกค้าของธนาคาร ยกระดับสวนยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคตะวันออกเป็นป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีเกษตรกรจำนวนกว่า 60 ราย ในพื้นที่ 1,918 ไร่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสวนยางพาราจนได้รับการรับรองมาตรฐานโลก FSC (Forest Stewardship Council) ทำให้ผลผลิตยางเป็นสินค้าคุณภาพที่มีราคาสูงขึ้น สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.กมลทิพย์ โกมลยุทธแพทย์(ซ้ายประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบัญชีด้านการเงิน TEGH และเกษตรกรชาวสวนยางให้การต้อนรับ ณอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็ว  นี้