นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรมหาชน และกองทุน คนที่หนึ่ง ในคณะ กมธ.กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนและกองทุน แถลงข่าวประเด็นที่คณะกรรมาธิการฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้กรรมาธิการฯ พิจารณาแก้ไขปัญหาราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติ NGV ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีราคาแพง โดยกรรมาธิการฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรอิสระ องค์กรมหาชน และกองทุน พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งจากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ มีข้อสรุปเบื้องต้นว่า เห็นควรให้รัฐบาลอุดหนุนราคาก๊าช NGV เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาก๊าซ NGV มีราคาแพง และเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในภาคการขนส่งเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 นอกจากนี้ การอุดหนุนราคาก๊าซ NGV ยังช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและบริการ ทำให้สินค้าและบริการมีราคาถูกลงนำไปสู่การลดค่าครองชีพของประชาชนอีกด้วย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จะได้พิจารณาจัดทำรายงาน

การศึกษาตามแนวทางดังกล่าวเสนอต่อคณะ กมธ. พิจารณา และนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายแนวทางการแก้ไขปัญหาก๊าซ NGV มีราคาแพงอย่างกว้างขวาง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ และขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาลงมติเห็นชอบกับผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการเพื่อส่งให้รัฐบาลดำเนินการต่อไป