นายภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แถลงข่าวสรุปความคืบหน้าผลการประชุมพิจารณางบประมาณของคณะกรรมาธิการฯ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม ที่ป่านมา โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ใช้เวลาในการพิจารณามาแล้วทั้งหมด 12 วัน รวม 94 ชั่วโมง จากจำนวนทั้งหมด 237 ชั่วโมง ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 4 กระทรวง 3 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 10.1 จากหน่วยงานทั้งสิ้น 20 กระทรวง 9 กลุ่มหน่วยงาน 26 กองทุน 14 แผนบูรณาการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว และได้หารือเกี่ยวกับการตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ จำนวน 8 คณะ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ และเพื่อให้การพิจารณางบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบระยะเวลา ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 14/2563 โดยคณะกรรมาธิการฯ จะพิจารณางบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพิ่มเติม) จำนวน 11 หน่วยงาน 1 กองทุน จากทั้งหมด 19 หน่วยงาน 2 กองทุน งบประมาณทั้งสิ้น 112,878,974,700 บาท