นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกฎหมายที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาภายหลังประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญนั้น เดิม คาดว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จะเข้าสู่การพิจารณาในช่วงต้นเดือนมิถุนายน แต่ขณะนี้ทราบว่า ตารางเวลาเปลี่ยนแปลงไป จึงอาจต้องมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในวาระ 2 และวาระ 3 ส่วนพระราชกำหนดกู้เงิน คาดว่า จะเข้าสู่การประชุม ในช่วงวันที่ 27-28 พฤษภาคม และขณะนี้มีกฎหมายต่างๆ รอเข้าสู่วาระการพิจารณาจำนวนมาก ขณะที่เวลาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งอาจจะคาบเกี่ยวในช่วงเวลา ประกาศเคอร์ฟิว ที่ให้อยู่ภายในเคหะสถาน หลังเวลา 22.00 น. นั้น มองว่ารัฐบาลคงมีข้อยกเว้นให้กับส.ส. ที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ที่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ก็ต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งว่า จะมีมาตรการและข้อเสนอในเรื่องนี้อย่างไร