นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญในวันที่ 22 พฤษภาคม นี้ ว่า ทางสภาฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ด้านสถานที่ ด้านการถ่ายทอดและระบบเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมและจะมีการไปดูสถานที่จริงภายใน 1-2 วันนี้ เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมได้มากที่สุด ไม่ว่าจะมีการประชุมสภาสมัยวิสามัญหรือไม่ก็ตาม โดยจะมีการจัดระบบให้นั่งเว้นระยะห่างกัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ในการจำกัดจำนวนผู้ติดตาม รวมถึงจำกัดจำนวนผู้ที่จะอยู่ในห้องประชุม อาทิ สมาชิกที่จะอยู่ในห้องประชุมเฉพาะผู้ที่จะต้องอภิปราย คณะรัฐมนตรี ตลอดจนข้าราชการ และยังไม่เปิดรับให้บุคคลภายนอกเข้ามาดูงานในสภาผู้แทนราษฎร โดยในกลางเดือนพฤษภาคม นี้ จะมีการเชิญผู้นำฝ่ายค้าน ตัวแทนรัฐบาล และสมาชิกพรรคการเมือง มาหารือรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ซึ่งจะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาก่อนที่การประชุมสภาสมัยสามัญจะเกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การประชุมสภาสมัยสามัญ จำเป็นต้องเปิด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ส่วนการประชุมสภาสมัยวิสามัญนั้น ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีความห่วงใยต่อปัญหาบ้านเมืองและอยากนำปัญหาของชาวบ้านมาหารือกัน แต่ขั้นตอนในการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ รัฐบาลต้องเป็นผู้เสนอ หรือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. เข้าชื่อกัน หรือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายเดียวเข้าชื่อกัน ให้ได้เสียง 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งสองสภา เพื่อขอเปิดประชุม จึงจะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้มีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ แต่หากสมาชิกยังไม่สามารถเข้าชื่อกันได้ครบตามจำนวนเสียงที่กฎหมายกำหนด ประธานสภาฯ ไม่สามารถนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเองได้