นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนถึงเวลาเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญ วันที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งสภาฯ เตรียมนัดประชุมวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม นี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เตรียมหารือกับ ส.ส. ที่เคยมีอาชีพเป็นหมอ แพทย์ หรือ พยาบาล เพื่อหารือมาตรการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และทำแผนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในพื้นที่อาคารรัฐสภา รวมถึงเตรียมหารือร่วมกับ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหารือก่อนการเปิดประชุมสภาฯ โดยยอมรับว่า มาตรการคุมเข้มการระบาดที่เข้มงวดกรณีที่คงการบังคับใช้พระราชกำหนด หรือ พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต่อไปจนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคมนั้น มีผลกระทบต่อการเปิดประชุมสภาฯ เพราะข้อห้ามสำคัญคือห้ามรวมตัวหรือชุมนุมกัน ขณะเดียวกัน สภาฯ ยังถูกยกเว้นไม่สามารถใช้การประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

ทั้งนี้ หากการประชุมสภาฯ ไม่สามารถเปิดตามกำหนดได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจที่จะขอนัดการประชุม ภายใน 10 วัน นับจากวันที่มีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ แต่สภาฯ มีวาระพิจารณากฎหมายสำคัญที่ต้องพิจารณาโดยเร่งด่วน ดังนั้น การเปิดประชุมสภาฯ จำเป็นต้องหารือกับทุกฝ่ายให้รอบคอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่สุดต่อสุขภาพ ขณะเดียวกัน ต้องหารือกับรัฐบาลเพื่อผ่อนปรนให้การประชุมสภาฯ ทำได้ตามกำหนดเวลา ขณะที่การเตรียมความพร้อมห้องประชุมสุริยันนั้น ในช่วงต้นเดือน พฤษภาคม นายชวน จะร่วมทดสอบระบบเครื่องเสียงและระบบลงคะแนนเพื่อให้ไม่มีข้อผิดพลาดระหว่างการใช้งานจริงอีกด้วย