ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การกษตร(ธ.ก.ส.) รายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ผ่านระบบ LINE Official BAAC Family ระหว่างวันที่ 15- 20 เมษายน 2563 มีผู้อ่านอนุมัติแล้ว 1,412,075 ราย รวมวงเงินกู้ 14,061 ล้านบาท

โดยธนาคารจะเริ่มนัดหมายทำเอกสารและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ได้ที่ Call Center 02 555 0555

ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้