นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า หลังจากที่ตนส่งหนังสือสอบถามนายทะเบียนพรรคการเมืองเกี่ยวกับแนวทางการจัดประชุมใหญ่ของพรรคและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจการของพรรคในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งทาง กกต. สรุปว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมือง เลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง แต่ก็ได้ออกประกาศเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองต่างๆ สามารถเลื่อนการประชุมใหญ่พรรคการเมืองประจำปี 2563 ออกไปก่อนได้ โดยให้อ้างกรณีที่พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

อีกทั้งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยจะไม่มีปัญหาทางกฏหมายใดๆ อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก็แถลงแล้วว่าสามารถทำได้ตามกฏหมายพรรคการเมืองมาตรา91(4)

พรรคชาติไทยพัฒนา ขอขอบคุณ กกต.เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่พึงประสงค์ เพราะมาตรการดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่สมาชิกพรรคการเมืองต่างๆ โดยตรง แล้วยังเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปยังประชาชนทั่วไป เนื่องจากการประชุมใหญ่พรรคการเมืองนั้น เป็นการพบกันของผู้คนจำนวนมาก เป็นการเคลื่อนย้ายคนเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้าง อันอาจนำไปสู่ปัญหาการแพร่ของเชื้อโควิต-19ได้ หากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายไปอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเมื่อใด ทางพรรคจะดำเนินการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาในโอกาสแรกเพื่อให้เป็นไปตามตามบทบัญญัติของกฏหมายต่อไป