นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. นั้น ล่าสุด ครม. มีมติให้ขยายการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบคนละ 5,000 บาท รวม 15,000 บาท
เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มเป็นจ่ายให้ คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 2563 รวมเป็นเงิน 30,000 บาท แต่ให้แค่ 9 ล้านคนเท่านั้นว่า เห็นด้วยและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่มีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 โดยใช้ระยะเวลา 6 เดือนตามที่เคยได้เสนอไว้ก่อนหน้านี้เพราะถ้าประเมินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรอบด้าน เชื่อว่า จะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนอย่างแน่นอน แต่อยากจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจำกัดจำนวนผู้มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา 9 ล้านคนนั้น เป็นจำนวนที่ครอบคลุมผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทั้งหมดหรือไม่ รัฐบาลประเมินตัวเลขจากข้อมูลใด เพราะที่ผ่านมารัฐบาลเคยประเมินตัวเลขผู้ที่ได้รับการเยียวยาผิดพลาด เคยตั้งไว้จำนวน 3 ล้านคน แต่กลับมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเยียวยามากถึง 24 ล้านคน ถ้าใช้ฐานข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และมีการคัดกรองให้เหลือ 9 ล้านคน จะเป็นการตัดสิทธิ์ผู้เดือดร้อนที่แท้จริงจำนวนมากหรือไม่ จึงเกรงว่ายังไม่ครอบคลุมผู้เดือดร้อนได้ทั้งหมด อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด