“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “กำลังใจ แด่…นักรบเสื้อกาวน์” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 1,060 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญร้อยละ 75.8 มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการที่ ครม. อนุมัติโดยหลักการให้ บุคลากรทางแพทย์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ,รองลงมาร้อยละ 21.8 เห็นด้วย,ร้อยละ 1.4 ไม่แน่ใจ และมีเพียงร้อยละ 1.0 เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย

โดยร้อยละ 83.3 เชื่อว่า ครม. อนุมัติโดยหลักการให้ บุคลากรทางแพทย์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรการแพทย์ ร้อยละ 63.5 สร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับบุคลากรการแพทย์ และร้อยละ 51.6 บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักควรได้รับสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ประชาชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.1 ระบุว่า รัฐบาลควรเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยช่วงปฏิบัติงานสถานการณ์การแพร่ระบาด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละ, ร้อยละ 69.9 ควรปรับปรุงสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และร้อยละ 67.1 ระบุว่าควรปรับเพิ่มเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนประจำจากฐานค่าจ้างเดิมทุกตำแหน่ง