นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เผยว่า เพื่อให้เป็นไปตาม การประกาศของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. นั้น ในส่วนของรฟท.เตรียมจะประกาศขบวนรถที่งดให้บริการเพิ่มเติม ซึ่งอยูระหว่างการพิจารณา ซึ่งจะประกาศภายในวันนี้

ขณะที่ ผู้โดยสารที่ทำการจองตั๋วล่วงหน้าไว้และเดินทางไปยังปลายทางเกิน 22.00 น. รฟท.ต้องขอความร่วมมือผู้โดยสารคืนตั๋วทุกเส้นทาง แต่หากเดินทางแล้วปลายทางไม่เกิน 22.00 น. ยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์หรือหน้าช่องจำหน่ายตั๋ว