ธนาคารออมสิน ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) “โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service (Outsourcing/Mobile Booth)” ร่วมกับคณะผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อยกระดับความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในหน่วยงาน

วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะผู้สังเกตการณ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมแถลงข่าวในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) “โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service (Outsourcing/Mobile Booth)” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

ธนาคารออมสิน

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้จัดทำนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสอดคล้องกับกรอบหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยประกาศเจตจำนงอย่างชัดเจนในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบความถูกต้อง อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้คณะกรรมการธนาคารออมสิน ผู้บริหาร และพนักงาน มีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โดยเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้มีการลงนามร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้เข้าร่วมการเสนอราคาหรือเสนองาน และผู้สังเกตการณ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมบัญชีกลาง

ปัจจุบันธนาคารอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง “โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านเครื่อง Self Service (Outsourcing/Mobile Booth) (1)เช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระยะเวลา 5 ปี (2)เช่าใช้บริการและบริหารจัดการเครื่องฝาก-ถอนอัตโนมัติ (ADM Recycle) ระยะเวลา 5 ปี” รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,094.463 ล้านบาท จึงเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ประจำปี 2562 โดยมีผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับมอบหมายจากกรมบัญชีกลางให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) คือ นายสุรสิทธิ์ ตันธนาศิริกุล ผู้นำทีมคณะผู้สังเกตการณ์โครงการฯ นายสุรพร หอมชื่น และนายสุรชัย เนติลัดดานนท์

ธนาคารออมสิน

สำหรับการเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ผู้สังเกตการณ์จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดระยะเวลาของโครงการและทุกขั้นตอนของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด เริ่มต้นตั้งแต่การจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) การกำหนดราคากลาง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการตรวจรับงานตามสัญญา เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรมยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการจัดทำดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับที่ดีขึ้น และสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

“การลงนามข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าว จะเป็นโครงการต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารออมสิน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ลดการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และก่อให้เกิดการใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า” ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว