ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ วินิจฉัยคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231 (1) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับให้ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับผลการวินิจฉัยดังกล่าว คาดว่า กกต. จะยึดแนวทางการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามสูตรของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่จะมีพรรคการเมืองที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคะแนน ส.ส. 1 คน ได้รับการจดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 11 พรรคการเมือง และเมื่อรวมกับพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเกินกว่าค่าเฉลี่ยส.ส. 1 คน ก็จะมีพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวน 27 พรรค ทั้งนี้ คาดว่า กกต. จะแถลงในช่วงบ่ายของวันนี้ ซึ่งยังไม่ได้ระบุเวลาชัดเจน