นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ยืนยันว่า พรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งเป็นพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง 2550 ได้ดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมาย และได้แจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีสิทธิในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 นี้ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อแก้ไขข้อบังคับคำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายของพรรค และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เมื่อวันที่ 26 ต.ค.61 และได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง แล้วเมื่อวันที่ 8 พ.ย.61

และต่อมา ได้ดำเนินการจัดให้มีเงินทุนประเดิม จำนวน 1 ล้านบาท และได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง แล้วเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.61 และทางพรรคได้จัดให้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 500 คน ชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองเป็นที่เรียบร้อยมาก่อนหน้านี้นานแล้ว และเมื่อทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหนังสือขอให้จัดส่งโดยบันทึกในแผ่น CD-ROM ทางพรรคก็ได้ดำเนินการตามนั้น ได้นำส่งและแจ้งต่อนายทะเบียน รวมทั้งย้ำการส่งข้อมูลการดำเนินการอีก 3 ด้าน รวมเป็น 4 ด้าน ครบถ้วนตามกฏหมายแล้ว ตามหนังสือที่ ชทพ.9/2562 ลงวันที่ 15 ม.ค.62 ลงนามโดย น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา และทางพรรคได้ประสานงานตรวจสอบกับสำนักงาน กกต.เมื่อวันที่ 21 ม.ค.62 ที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว ได้รับการยืนยันว่าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พรรคชาติไทยพัฒนาจึงเป็นพรรคการเมืองที่มีสิทธิในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 นี้