ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)มีบันทึกข้อความ ส่วนราชการ ตร.ที่ 0009.231/ว50 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึงผู้บัญชาการ -ผู้บังคับการ(ผบก.)ในสังกัดสำนักงานผบ.ตร. ใจความว่า การคัดเลือกแต่งตั้งผู้บังคับการ ถึง รองผบ.ตร. วาระประจำปี 2561 ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งสารวัตร ถึง รอง ผบก.วาระ 2561 ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2661 ตามมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) จึงให้ทุกหน่วยจัดทำบัญชีผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดำรงตำแหน่ง สว.- รอง ผบก. โดยดำเนินการตามกฎ ในก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 และจัดส่งตร.ผ่านกองทะเบียนพลภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ในขณะเดียวกัน ผบ.ตร. มีบันทึกข้อความ ที่ 0009.231/ว.51 ความว่า ด้วยมติ ก.ตร.เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อนุมัติการกำหนดตำแหน่งทำหน้าที่สอบสวน ตำแหน่ง สวป. และรองสวป.ในสถานีตำรวจตามกรอบที่ได้วิเคราะห์ไว้ รวมทั้งยกเลิกมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งสายงานป้องกันปราบปรามที่ใช้อยู่เดิม และอนุมัติกำหนดมาตรฐานตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามตามที่ ตร.เสนอ ซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งสายงานป้องกันปราบรามต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) หรือได้รับปริญญาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย และจะต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่สอบสวนในระดับ รองผกก.ไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับตำแหน่ง ผกก. ในระดับ สว.ไม่น้อยกว่า 2 ปี สำหรับ รอง ผกก. และระดับรองสารวัตรไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับตำแหน่ง สว. โดยกำหนดบทเฉพาะกาลสำหรับข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปรามเดิม ยังคงแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนและเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเดิม

ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งในสถานีตำรวจเป็นไปตามมติก.ตร.ดังกล่าว จึงให้น่วยทำบัญชีเสนอดังนี้

1.หน่วยที่มีจำนวนตำแหน่ง รอง ผกก.สอบสวนในสถานีตำรวจเกินกรอบตำแหน่งที่ก.ตร.กำหนด ได้แก่ ภ.1 ภ.4-8 ให้จัดทำบัญชีปรับเกลี่ยรอง ผกก.สอบสวนในสถานีตามกรอบที่ ก.ตร.กำหนด และสำรวจ รอง ผกก.สอบสวนในสังกัดว่ามีความประสงค์ขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง รองผกก.สอบสวนในหน่วยอื่นที่มีรอง ผกก.สอบสวนไม่เกิดกรอบตำแหน่งหรือไม่

2.หน่วยที่มีจำนวนตำแหน่งรองผกก.สอบสวน ในสถานีตำรวจไม่เกินกรอบตำแหน่ง ที่ก.ตร.กำหนด แต่จำเป็นต้องปรับเกลี่ยภายในหน่วย ได้แก่ บช.น. ภ.2 3และภ.9 ให้จัดทำบัญชีปรับเกลี่ย
3. บช.น. ภ.1-9 ให้จัดทำบัญชีข้อมูลปรับเกลี่ย สว.สอบสวน ในสถานีตำรวจตามกรอบที่ก.ตร.กำหนด
4.ให้ทุกหน่วยสำรวจว่ามีข้าราชการตำรวจระดับ รองผกก. -สว. ที่ดำรงตำแหน่งนอกงานสอบสวน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเดิม มีความประสงค์ขอรับการแต่งตั้งหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งรองผกก.สอบสวน และ สว.สอบสวนในสถานีตำแหน่งหรือไม่

ทั้งนี้ให้จัดส่งบัญชีข้อมูลการปรับเกลี่ยข้าราชการตำรวจที่มีความประสงค์ขอรับการแต่งตั้งหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งงานสอบสวน ในสถานีตำรวจไปยัง ตร.ผ่านกองทะเบียนพลภายในวันที่ 7 ธันวาคม นี้

ขณะที่มีรายงานว่า ก.ตร.ได้วิเคราะห์ตำแหน่งข้าราชการตำรวจทำหน้าที่สอบสวนในสถานีตำรวจ ระดับ สว.-รองผกก. ภาพรวมทั่วประเทศ สว.สอบสวนกรอบเดิม 1,742 ตำแหน่ง กรอบกำหนดใหม่ 2,560 ตำแหน่ง รองผกก.สอบสวน กรอบเดิม 1,705 ตำแหน่ง กรอบใหม่ลดลงเหลือ 1,679 ตำแหน่ง.