นายตระกูล มีชัย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความพยายามของรัฐบาล ที่จะผลักดันโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ไปถึงประชาชนรากหญ้า ว่า โครงการดังกล่าวใช้วิธีการหว่านงบไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศโดยผ่านระบบราชการที่มีกรอบความคิดการทำงานแบบราชการ กึ่งชี้กึ่งแนะนำภายไปยังประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สุดท้ายก็จะเงียบหายไปเหมือนโครงการของรัฐบาลก่อนๆ และจะไม่เกิดความยั่งยืนเหมือนที่รัฐบาลตั้งใจ เพราะการดำเนินโครงแบบระบบราชการนี้ ข้าราชการจะลงไปเสนอโครงการต่อประชาชนแล้วดำเนินการ ไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นเหมือนที่กล่าวอ้าง มีชุดความคิดที่ต้องการให้ประชาชนทำอยู่แล้ว ความคิดเห็นก็มาจากประชาชนที่เป็นกลุ่มของแกนนำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน ที่จะดำเนินการตามแนวทางที่ทางราชการวางไว้ให้

นายตระกูล กล่าวต่อว่า จุดอ่อนของโครงการนี้คือช่วงระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสั้นทำให้มีการเร่งรีบดำเนินการจนเกินไป ทั้งนี้ ถ้าอยากได้ความยั่งยืนที่แท้จริงต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดโครงการแบบอิสระ ใช้ประชาธิปไตยทางตรงในระดับหมู่บ้านที่ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน เพราะหากโครงการมาจากประชาชนก็จะเกิดความยั่งยืน แต่ที่ทำกันอยู่นี้ที่ระบบราชการเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ความยั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงสุดท้ายเมื่อรัฐบาลชุดนี้ออกไปโครงการต่างๆก็จะหายเงียบไปเหมือนที่ผ่านๆ มา