วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ ห้องประชุมเสสะเวช อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธาน “การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการ โครงการ One Province One Product (OPOP) 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์” โดยมึ คุณเขมิกา ประสานสุข รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 คุณมัณฑนา ตันประเสริฐ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย แม่บ้านตำรวจแต่ละจังหวัดในสังกัด ภ.7 หรือผู้แทน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม