เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ผอ.ศปม.ตร.มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ศปม.5.31/ ถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ใจความว่า

(1.) อ้างถึง 1.1) วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0009.221/23 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 กำชับการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.2) วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ศปม5.31/135 ลง วันที่ 8 เมษายน 2564 กำชับการปฏิบัติในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลดความเสี่ยงต่อการ์ติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

(2.) เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 มีการขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ และขณะนี้มีข้าราชการตำรวจติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในส่วนของข้าราชการตำรวจ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1) ให้วิเคราะห์สาเหตุการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของข้าราชการตำรวจในสังกัดในห้วงระหว่าง 1 ม.ค. – 15 เม.ย.64 และหามาตรการรองรับ แล้วรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบให้ ฝยก.ศปม.ตร. ทราบ ทางกลุ่มไลน์ งานมั่นคง (มค.ผค.) สยศ.ตร. ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564

2.2) ให้ รพ.ตร. วางมาตรการรองรับการป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยกร่างเสนอ ตร.เพื่อกำหนดเป็นมาตรการป้องกันฯ

2.3) สำหรับกำลังพลที่รักษาหายดี หรือพ้นกำหนดการกักตัวแล้ว ให้เรียกตัวกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยให้กำกับดูแลการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจทุกนายให้เป็นไปตามแนวทางที่ ตร. ได้สั่งการไว้แล้ว (ตาม ว.ตร.ข้อ 1.1)

2.4) ให้ ผบก, รอง ผบก., ผกก./หน.สถานี ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่หากพบว่ามีกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ (เนื่องจากมีสาเหตุต้องกักตัว) ให้ บช./ภ. บก/ภ.จว.พิจารณาปรับกำลังพลภายในหน่วย โดยใช้ สน./สภ. ข้างเคียง หรือส่วนกลาง เช่น บก.สส. กก.สส. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

2.5) กำชับการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ดังนี้ (1) ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด โดยสวม Face Shield หรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ มีเจลแอลกอฮอล์ติดตัวทุกนาย มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการปฏิบัติหน้าที่ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ เจลล้างมือ หรือน้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ รักษาระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและระหว่างประชาชน, (2) การคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อสถานีตำรวจหรือหน่วยบริการต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด วางระบบการใช้แอฟพลิเคชั่น ไทยชนะ หมอชนะ มีการแบ่งการควบคุมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค

และ (3) การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี หลีกเสี่ยงการประพฤติตนไม่เหมาะสม เช่น มั่วสุมดื่มสุรา เข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค