สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ตุลาคม คนจงรักษ์” จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,143 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 ก.ย.- 2 ต.ค. ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 98.1 ระบุ ภาพแรกในเดือนตุลาคมที่นึกถึงแล้ว สำนึกรู้คุณ ต้องรักษาไว้ในความทรงจำเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 9

โดยแบ่งเป็นร้อยละ 32.6 ระบุภาพแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั่วประเทศในวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9, ร้อยละ 25.4 ระบุความดีงาม ความเหนื่อยยาก โครงการพระราชดำริเพื่อประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 9, ร้อยละ 15.8 ภาพแห่งความจงรักภักดีของประชาชนต่อในหลวงรัชกาลที่ 9, ร้อยละ 12.4 ภาพสักการะ ทำบุญของประชาชน วันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม), ร้อยละ 11.9 ระบุ ภาพสักการะ ทำบุญของประชาชน วันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 (23 ตุลาคม) ในขณะที่เพียงร้อยละ 1.9 เท่านั้น ระบุ การเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษา

ทั้งนี้ ผลงานโครงการพระราชดำริเพื่อชาติ และประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 9 ที่นึกถึงแล้วต้องการสนับสนุน สืบสาน ต่อยอด คือ ร้อยละ 97.8 โครงการเกี่ยวกับน้ำ แหล่งน้ำ เช่น ฝนหลวง แก้มลิง กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น, ร้อยละ 96.5 โครงการเกี่ยวกับประชาชน เช่น หลักใช้ชีวิตพอเพียง รู้รักสามัคคี ความกตัญญู เป็นต้น, ร้อยละ 96.1 ระบุโครงการเกี่ยวกับดิน เช่น โครงการหญ้าแฝก ดินแร้นแค้น เป็นต้น, ร้อยละ 95.9 การรถไฟไทย ระบบขนส่ง, ร้อยละ 95.7 โครงการเกี่ยวกับการเกษตร และ ชุมชน เช่น ชั่งหัวมัน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรที่สูง เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง ความทรงจำ “ข้อความคุณธรรมเตือนสติ” จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ร้อยละ 97.2 ระบุ รู้รักสามัคคี, ร้อยละ 96.9 ความพอเพียง, ร้อยละ 96.5 จะมีประโยชน์อะไรที่จะทะนงตัวว่าชนะ เวลาอยู่บนกองซากปรักหักพัง, ร้อยละ 95.4 ระบุ การทำดีนั้น ทำยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว และร้อยละ 92.3 ระบุ ความเพียรที่บริสุทธิ์ (พระมหาชนก)

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงระดับความสุขของประชาชน เมื่อเห็นภาพ ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม สนับสนุน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริต่างๆ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชาติและประชาชน เช่น โครงการโคกหนองนา โมเดล โครงการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล และศาสตร์พระราชาต่าง ๆ เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขของประชาชนอยู่ที่ 9.45 คะแนน