ภายหลังจาก นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ทำหนังสือลาออก ก็ได้ทำหนังสือคำสั่งเรื่อง มอบหมายให้ทำหน้ที่รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าพรรค
โดยระบุว่า ในกรณีที่หัวหน้าพรรคไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อหัวหน้าพรรคต้องพ้นจกตำแหน่งและต้องดำเนินการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาความต่อเนื่องในการบริหารงานของพรรคได้ เพื่อให้มีผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้พรรคในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ
พรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561ข้อ 51 วรรคสาม ข้อ 54 วรรคแรก และข้อ 63 วรรคสอง จึงมอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค เป็นผู้ทำหน้าที่รักษาการแทนในตำแหน่ง
หัวหน้าพรรค โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับพรคที่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าพรรคทุกประการ

หลังจากนั้น นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้แถลงว่า เนื่องจากนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นเหตุให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง และจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ตนในฐานะผู้รักษาการหัวหน้าพรรค จึงขอเรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
โดยจะมีการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่