นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยื่นใบลาออก จากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า ตามที่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ พรรคเพื่อไทย ครั้งที่ 1/2563 ได้เลือกให้ตนดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา โดยมีคณะกรรมการบริหารรวมทั้งสิ้น 29 คน เต็มตามข้อบังคับพรรค ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองและข้อบังคับพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นองค์กรสูงสุดของพรรค มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย และข้อบังคับพรรค กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพรรค กำกับดูแล และตรวจสอบให้องค์กรของพรรคส่วนต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของพรรค และมีอำนาจและหน้าที่อย่างอื่นๆ อีกหลายประการ ที่ผ่านมา

ตนเห็นว่า ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดภารกิจในส่วนต่างๆ ของพรรค ทำให้คณะกรรมการบริหารยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามนโยบายและข้อบังคับของพรรค ตนจึงเห็นว่าสมควรที่จะปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารเสียใหม่ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ และเพื่อให้การบริหารงานของพรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของพรรคที่ได้ประกาศไว้

ด้วยเหตุนี้ ตนจึงขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อจะได้มีการเรียกประชุมใหญ่สมัยวิสามัญ และเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ต่อไป

 

ภายหลังจาก นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ทำหนังสือลาออก ก็ได้ทำหนังสือคำสั่งเรื่อง มอบหมายให้ทำหน้ที่รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าพรรค
โดยระบุว่า ในกรณีที่หัวหน้าพรรคไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อหัวหน้าพรรคต้องพ้นจกตำแหน่งและต้องดำเนินการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค
ชุดใหม่ จึงอาจทำให้เกิดปัญหาความต่อเนื่องในการบริหารงานของพรรคได้ เพื่อให้มีผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้พรรคในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ
พรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561ข้อ 51 วรรคสาม ข้อ 54 วรรคแรก และข้อ 63 วรรคสอง จึงมอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค เป็นผู้ทำหน้าที่รักษาการแทนในตำแหน่ง
หัวหน้าพรรค โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับพรคที่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าพรรคทุกประการ

หลังจากนั้น นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้แถลงว่า เนื่องจากนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นเหตุให้คณะกรรมการ
บริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง และจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ตนในฐานะผู้รักษาการหัวหน้าพรรค จึงขอเรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่
โดยจะมีการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่