นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา อภิปรายในวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ …) พุทธศักราช … (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) ว่า วันนี้รู้สึกภาคภูมิใจอีกครั้งที่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น อภิปรายต่อประเด็นร่างแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ พร้อมยอมรับว่า เมื่อได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก็พบความจริงในฐานะผู้ใช้ว่า รัฐธรรมนูญมีปัญหา ไม่ว่าในช่วงที่มีการเลือกตั้งก็ตาม ระบบการเลือกตั้งที่ทำให้มีระบบที่มีพรรคเล็ก พรรคน้อย ลงมาสมัครกันอย่างมากมาย และมีระบบการคิดคะแนนที่มีปัญหาในช่วงระหว่างการเลือกตั้งนั้น ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ได้มีการโจษจันกันชัดเจนว่า มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาในเรื่องนี้และก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพ ยังเป็นรัฐธรรมนูญที่ขาดความสมดุลจนทำให้ความขัดแย้งในทางสังคมเกิดขึ้น

ดังนั้น คงไม่มีใครอยากเห็นบ้านเมืองกลับไปอยู่จุดเดิม ไม่มีใครอยากเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ ต้องทำโดยวิธีทางลัด หรือวิธีรัฐประหารอีกแล้ว เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เสียหายเพียงแต่ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปโดยระบอบประชาธิปไตย ตนคิดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ยิ่งมากกว่าเป็นร้อยเท่า ทวีคูณ จึงขอให้ทุกฝ่ายมาร่วมมือกันถอดสลักของบ้านเมือง เพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ และเพื่อให้การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นไปได้จริง ส่วนรายละเอียดและเนื้อหาก็คิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราจะเข้าไปร่วมเป็นกรรมาธิการจะได้มาช่วยกันเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ต่อไป