สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสาร คำวินิจฉัย กรณีที่ ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศลรัฐธรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ผู้ถูกร้องที่ 1 สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรษฎรของนางสาวศรีนวล บุญลือ ผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตราเดียวกัน หรือไม่

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญมีติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า การกระทำของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ผู้ถูกร้อง
ที่ 1 เป็นเพียงการติดตามเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่อำเภอจอมบึงซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเลือกตั้ง
ของผู้ถูกร้องที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด กรณียังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องที่ 1 ใช้สถานะหรือตำแหงการเป็นสมาชิกสภาแทนราษฎรกระทำการอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแชงในเรื่องการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ
เพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอผู้ถูกร้องที่ 1 จึงไม่สิ้นสุดลตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตราข้างต้น ง

สำหรับนางสาวศรีนวล บุญลือ ผู้ถูกร้องที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่ 2 เป็นการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอจอมทองซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเลือกตั้ง
ของผู้ถูกร้องที่ 2 เพื่อให้รัฐมนตรีว่การกระทรวงสาธารณสุขรับทราบเท่านั้น และไม่ปรากฎพฤติการณ์อื่นใดของผู้ถูกร้องที่ 2 ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทำโครงการใด ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข กรณียังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องที่ 2 ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงในลักษณะที่ทำให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทำโครงการใด ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องที่ 2 จึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตราข้างต้น