นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามความพร้อมการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้แทนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมการประชุม

นายถาวร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ได้เดินทางไปตรวจราชการ ท่าอากาศยานเบตง ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคม 2563 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตงได้ โดยเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ดังนี้

1.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประกาศกำหนดให้ท่าอากาศยานเบตงเป็นสนามบินอนุญาตแล้ว

2.ICAO ได้รับรองการขอรหัส Location Indicator Code ท่าอากาศยานเบตง เป็น VTSY

3.กพท. ได้ออกประกาศข้อมูลข่าวสารการบิน (AIP) แล้ว

4.กพท. ได้รับรองเอกสารคู่มือการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ คู่มือระบบการจัดการด้านนิรภัยการบินของสนามบิน ระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานสนามบิน คู่มือแผนฉุกเฉินสนามบิน ระบบควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการรักษาความปลอดภัย ASP

สำหรับการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ กพท. จะดำเนินการตรวจสอบ ณ ท่าอากาศยานเบตง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 12 สัปดาห์ และการประกาศเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ อยู่ระหว่าง กพท. การพิจารณาตรวจสอบ ในการนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง เพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ