นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโสและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า ทาง ธปท. ได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสถาบันการเงิน เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมดำเนินการ โครงการปฏิรูปการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงิน ซึ่งจะเริ่มระดมความเห็นตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป และจะมีผลบังคบใช้ในช่วงปลายปี 64 ถึงต้นปี 65

ทั้งนี้ โครงการปฏิรูปการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการออกนโยบายและมาตรการต่างๆ ให้ตรงจุดและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจการเงินยุคโลกดิจิทัล

โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ จะทำให้การกำกับดูแลและรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงินมีความเท่าทัน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

รวมทั้งการปรับการรายงานข้อมูลแล้ว คาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนการจัดการข้อมูลของสถาบันการเงินจะลดลงได้ประมาณร้อยละ 25 ภายใน 3-5 ปี