คณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายภราดร ปริศนานันทกุล ทำหน้าที่ประธาน โดยวันนี้มีกลุ่มคนเจนกล้า มาร่วมเสนอนโยบาย อาทิ การศึกษา การกระจายอำนาจ และการท่องเที่ยว เพื่อให้คณะกรรมาธิการฯ ผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพ สำหรับนโยบาย การศึกษาเท่าเทียม จุดเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศที่แท้จริง แบ่งปัญหาเป็น 2 ประเภท คือ ปัญหาเชิงคุณภาพ คือ หลักสูตรการเรียนการสอน อาจารย์ ปัญหาเชิงปริมาณ คือ เด็กที่เข้าถึงการศึกษา โดยเสนอให้แก้ที่เชิงคุณภาพก่อน เน้นที่หลักสูตร ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ผู้สอนมีหลักสูตรที่สามารถสอนในสถานที่ต่างๆ และนักวิจัยมืออาชีพถือมีความสำคัญ ที่จะช่วยสร้างสรรค์หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผลสัมฤทธิ์วัดผลจากข้อสอบที่สากลยอมรับ และข้อสอบด้านอารมณ์ ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาเด็กได้

ส่วนการแก้ปัญหาเชิงปริมาณ ต้องปรับหลักสูตรให้เหมือนกัน กระจายหลักสูตรลงพื้นที่ และวิจัยพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนไทยอยู่เสมอ ซึ่งเชื่อว่าระบบการศึกษาจะมีคุณภาพที่ดีและเข้าถึงเด็ก ส่วนวิธีการสอนให้เน้นการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลไม่ใช่การท่องจำ การให้นักเรียนได้ทดลองแลกเปลี่ยนความเห็นกันเอง อาจารย์ควรพาไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน รวมถึงเปลี่ยนการสอบให้ตอบโจทย์ โดยให้เป็นคำถามชวนคิด ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาทักษะได้มากขึ้น

ทั้งนี้ในวันนี้มีกลุ่มคนเจนกล้า ได้เสนอนโยบายด้านการกระจายอำนาจ ลดแหล่งศูนย์รวมอำนาจในภาครัฐ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน ทั้ง อำนาจที่ทับซ้อนกัน การดำเนินงานมีความล่าช้า ง่ายต่อการคอรัปชั่น เนื่องจากประชาชนในจังหวัดไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบ หรือตัดสินใจในโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากภาคส่วนราชการในส่วนกลาง โดยเสนอนโยบายเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อกระจายอำนาจ แก้กฎหมายให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ โดยทำการประชาพิจารณ์ 3-4 จังหวัดนำร่องภายใน 4 ปี เมื่อทำสำเร็จให้เอาต้นแบบมาปรับใช้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งจำกัดอำนาจของข้าราชการส่วนภูมิภาค การอบรมหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อสร้างความรวดเร็ว และลดช่องว่างระหว่างระบบราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีเข้ามีบทบาทในระบบราชการ เพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งนโยบายดังกล่าวสามารถนำไปใส่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้

พร้อมทั้งเสนอนโยบายเที่ยวทั่วไทย เนื่องจากวิกฤตโควิด ทำให้ประเทศสูญเสียรายได้ เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศ และพบว่านักท่องเที่ยวไทยลดน้อยลงเช่นเดียวกัน ดังนั้นในระยะแรกต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คนไทยเที่ยวไทยก่อน ด้วยการยกระดับคุณค่าความเป็นไทยผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างเรื่องราวให้กับจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะเมืองรอง ผ่านการโปรโมทการท่องเที่ยว หรือ โปรโมทผ่านสื่อและภาพยนตร์ ที่สำคัญต้องสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยการสร้างมาตรฐานในการท่องเที่ยวให้สะอาด สะดวก สบาย