นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ แจ้งว่าสหภาพยุโรปได้ยกเลิกและปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยการปิดฉลากสินค้ายางรถยนต์และยางหล่อดอกทุกเส้นใหม่ โดยจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะก่อนการใช้งาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์และมลภาวะทางเสียง ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในสหภาพยุโรป โดยกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายติดฉลากหรือแสดงเอกสารทางเทคนิคเพื่อให้ผู้บริโภคทราบคุณสมบัติของยางรถยนต์ ซึ่งมีผลต่ออัตราเชื้อเพลิงของยานพาหนะถึงร้อยละ 20-30 ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าว สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของสหภาพฯ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียนของสหภาพฯ ที่มุ่งเน้นการกำกับดูแลสินค้าที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องนุ่งห่ม และยางรถยนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบด้านการขยายสินค้าทางไกลและการโฆษณาทางออนไลน์ มีแนวโน้มว่าสหภาพฯ จะเข้มงวดในการกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายที่ขยายตัวมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกและผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลกฎระเบียบดังกล่าวเพิ่มเติมและเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าของไทย