นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องขอให้ตรวจสอบกรณีคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานศาลฎีกา ที่ร่วมกิจกรรมทางด้านการเมือง ซึ่งอาจขัดต่อระเบียบหรือคุณสมบัติของผู้จะดำรงตำแหน่งประมุขสูงสุดของเสาหลักคือศาลยุติธรรมหรือไม่ ซึ่งตนเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาในข้อกฎหมาย และประมวลจริยธรรม หรือระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดสรรของสำนักศาลยุติธรรม ที่ต้องมีการยึดหลักความยุติธรรม การไม่โน้มเอียงหรือฝักใฝ่ทางด้านการเมือง และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่มีสิทธิ ในการติดตามตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทั้งนี้ การมีประกาศของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 2552 ระบุไว้ชัดเจน ในข้อ 29/34 และ 34/1 ถึงคุณสมบัติ เช่น การร่วมกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทำให้อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสูงสุดนี้ได้ ซึ่งเป็นข้อกังวลใจที่ทุกฝ่าย ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องชี้แจง จึงต้องส่งคำร้องดังกล่าวให้นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการ กฎหมาย การยุติธรรม สิทธิมนุษยชน นำไปพิจารณาต่อ โดยนายสิระ กล่าวว่า จะรับเรื่องเข้าสู่กรรมาธิการฯ กฎหมายเพื่อนำไปพิจารณาว่ามีอำนาจหน้าที่หรือไม่ จึงจะดำเนินการตามที่นายจิรายุยื่นมา