หลัง ปตท. ดำเนินโครงการปลูกป่าฯ ฟื้นฟูป่าไม้และทรัพยากรมากว่า 25ปี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาทแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 20 – 23 ก.ค. ศกนี้

 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ ปตท. ในการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาทแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาระหว่างวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2563 โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จะนำไปลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับการปลูกป่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อันถือเป็นภารกิจสำคัญของ ปตท. ในการมีส่วนร่วมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  นับตั้งแต่ปี 2537 ที่ได้รับอาสาภาครัฐในการจัดทำโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จำนวน 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ  รวมถึงมุ่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย

 “เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า หุ้นกู้กรีนบอนด์ของ ปตท. ได้รับการรับรองในด้านสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นครั้งแรกของโลก จาก Climate Bonds Initiative หรือ CBI ที่เป็นองค์กรอิสระระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม ได้เห็นว่าสิ่งที่ ปตท. ได้ดำเนินการมาทั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน มีผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นับตั้งแต่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ของ ปตท.สู่การจัดตั้งเป็น ‘สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.’ สะท้อนถึงความตั้งใจในการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทั้งผลลัพธ์ที่ดีทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และยังเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือน สร้างโอกาส เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว ร่วมกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” นายอรรถพล กล่าว

ปัจจุบัน มีพื้นที่ป่าที่ ปตท. เข้าไปดูแลแล้วกว่า 1ล้าน 1 แสนไร่ และต่อยอดไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และรักษาทรัพยากร  เสริมสร้างองค์ความรู้ จนก้าวไปสู่การจัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. และมีศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2 กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังได้มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ผ่านแนวคิด Urban Green อาทิ ร่วมขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในโครงการ Our Khung BangKachao เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีที่ CBI ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม ได้ให้ Certification ด้านสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ แก่หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ปตท. เป็นครั้งแรกของโลก ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึง ความมุ่งมั่นของ ปตท. ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเชื่อว่ามีกี่องค์กรในประเทศไทยที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ยาวนานขนาดนี้  ซึ่งนอกจากโครงการดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูผืนป่าของไทยแล้ว ยังต่อยอดไปสู่การสร้างจิตสำนึกคนในชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ฝังลึกลงไปยังบุคคลในพื้นที่ จนนำไปสู่การอนุรักษ์ป่าที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง การประกาศขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้จึงถือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ ปตท. ในเวทีระดับโลก และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่องค์กรและประเทศไทย

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของประเทศไทย ในการใช้หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสื่อกลางระดมทุนจากผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ที่จะนำมาใช้ในโครงการเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรก เนื่องจากที่ผ่านมาจะเน้นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเป็นหลัก  จึงถือว่า ปตท. เป็นผู้นำในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของไทย และได้ให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายกฤชกร นนทะนาคร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า  เพื่อให้การกระจายหุ้นกู้ไปสู่ผู้ลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งไม่จำเป็นต้องเคยถือหุ้นกู้ ปตท. มาก่อน และนักลงทุนสามารถที่จะจองซื้อหุ้นกู้ได้ในมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อราย ต่อธนาคาร โดยหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ถือเป็นอีกทางเลือกของนักลงทุนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนกับการพัฒนาของธุรกิจ  เนื่องจากธุรกิจจะต้องเติบโตไปควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการที่ทำให้ทุกภาคส่วนสามารถก้าวไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง ปตท. ได้ถือเป็นผู้นำและสามาถทำในสิ่งที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้อย่างแท้จริง           สำหรับ Climate Bonds Initiative หรือ CBI เป็นองค์อิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเรื่องการลงทุนและการระดมทุนที่สนับสนุนการนำไปสู่สังคมและเศรษฐกิจแบบ Low Carbon หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยทาง CBI ได้มีการแจ้งเงื่อนไขในการจัดทำประกาศนียบัตรในสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ หรือ Forest Criteria ออกมาเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา