นายวรภพ วิริยะโรจน์ รองประธานคณะ กรรมาการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน คนที่สอง พร้อมด้วย น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน โฆษกคณะกรรมาธิฯ รับหนังสือจาก นายอิทธิ แจ่มแจ้ง กรรมการกองทุนไฟฟ้าพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง (ภาคประชาชน) และคณะ เพื่อขอให้ตรวจสอบขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนา หรือการฟื้นฟูท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพ.ศ.2553 เนื่องจากสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดังกล่าว โดยมีการอ้างถึงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีความคิดเห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงระเบียบดังกล่าว ไม่ครอบคลุมและไม่เป็นที่รับรู้ของประชาชนส่วนใหญ่ที่มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด จึงขอให้คณะกรรมาธิการฯ ตรวจสอบการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดังกล่าว ของสำนักงานกำกับกิจการพลังงานดังนี้

1.การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ครอบคลุมพื้นที่ประกาศ และมีความชอบธรรมหรือไม่

2.การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ เป็นการกระทำที่ผิดเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ หรือไม่

3.ขอให้คณะกรรมาธิการฯ เชิญประธานและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะตัวแทนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และเชิญภาคประชาชนเข้าร่วม เพื่อหารือและทำความเข้าใจในประเด็นข้อเรียกร้องของประชาชน โดย น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะ กมธ. เพื่อพิจารณาต่อไป