นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงิน ตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิดเผยความคืบหน้าถึงวาระการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่ 3 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 4 แสนล้านบาท โดยเชิญเลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าชี้แจง

ทั้งนี้ ที่ประชุมจะพิจารณางบประมาณในส่วนที่ สศช. ดำเนินการ 4 แสนล้านบาท ทุกวันจันทร์ โดยกรรมาธิการจะซักถามข้อมูลกับเลขาธิการ สศช. ที่เข้าชี้แจง ส่วนวันอังคารจะพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีประชาชนร้องเรียนผ่านมาทางโทรศัพท์และแอพพลิเคชันไลน์ของคณะกรรมาธิการ จำนวน 3,000 กว่าคน โดยกรรมาธิการจะพยายามร่วมกันหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับ สศช. วางกรอบในการพิจารณาโครงการตามงบประมาณจำนวนกว่า 45,000 โครงการ เพื่อเปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาส จำนวน 186 โครงการ ซึ่งผ่านการพิจารณาไปแล้ว 2 โครงการ วงเงิน 22,400 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการกำลังใจ และรอเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติอีก 5 โครงการ วงเงิน 15,520 ล้านบาท เช่น โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะต้องนำไปปรับปรุงและเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง จำนวน 179 โครงการ วงเงิน 54,480 ล้านบาท