ธนาคารอาคารสงเคราะห์เผยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลงทะเบียนเข้า. “โครงการธอส. ช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติ”ผ่าน 8 มาตรการรวมจำนวน 475,800 บัญชีวงเงินกู้ 473,951 ล้านบาทโดยมาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือนมีลูกค้าลงทะเบียนมากที่สุดถึง 174,598 บัญชีวงเงินกู้ 151,527 ล้านบาทเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้าที่เข้ามาตรการ 5 ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระหนี้ 31 กรกฎาคม 2563 นี้แต่ยังไม่มีความสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติจึงขยายความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยจัดทำมาตรการ 8.5 แบ่งเป็น 1).กรณีลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 25632).กรณีลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL จะต้องเข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษหากปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์มาตรการที่ 8.5 ได้ด้วยโดยแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการ 8.5 ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่ 13 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2563

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่าตามที่ ดร.อุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะกรรมการธนาคารโดยนายปริญญาพัฒนภักดีประธานกรรมการธนาคารได้มีนโยบายให้ธอส.แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยการจัดทำ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทยร่วมสร้างชาติ” ผ่าน 8 มาตรการ ที่ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางของธนาคารทั้งสถานะบัญชีปกติสถานะ NPL หรืออยู่ระหว่างทำข้อตกลงประนอมหนี้หรือสถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัดหรือสถานะกฎหมายในทุกสาขาอาชีพรวมถึงกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องในด้านสาธารณสุขโดยณวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นมีลูกค้าลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าทั้ง 8 มาตรการเป็นจำนวนรวม 475,800 บัญชีวงเงินกู้ 473,951 ล้านบาทซึ่งมาตรการที่มีลูกค้าลงทะเบียนมากที่สุดคือมาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือนสำหรับกลุ่มลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาทและมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาทหากปฏิบัติตามข้อตกลงของมาตรการธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญาซึ่งมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ถึง 174,598 บัญชีวงเงินกู้ 151,527 ล้านบาทโดยมาตรการดังกล่าวกำลังจะครบ 4 เดือนที่ลูกค้าได้รับการพักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม / สิงหาคม 2563 นั้น

เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมให้กับลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 ซึ่งได้ยอมรับข้อตกลงของมาตรการไปแล้วหากรายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือไม่มีความสามารถที่จะกลับมาผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติธอส.จึงได้เปิดให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2563 แบ่งเป็น
1).กรณีลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยโดยจะพักชำระได้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 25632).กรณีลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL จะต้องเข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษหากสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรการที่ 8.5 ได้ด้วย

ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 และมีความพร้อมในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติสามารถกลับมาผ่อนชำระเงินงวดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้เดิมได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม / กันยายน 2563 เป็นต้นไปแล้วแต่กรณี
ส่วนกรณีที่ลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 8.5 ลูกค้าสามารถทยอยผ่อนชำระดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ให้หมดได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญาสอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000 Facebook Fanpageธนาคารอาคารสงเคราะห์และwww.ghbank.co.th