หลังที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 อนุมัติจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด–19 เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ประชุมร่วมกับ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งได้ข้อสรุปว่าจะจ่ายเงินรวดเดียว 3 เดือน กำหนดวันโอนเงินไม่เกินวันที่ 20 ก.ค. นี้
โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ย้ำว่า จากนี้หากยังมีคนที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินอีก กระทรวง พม. จะใช้งบฯ ปกติ เพื่อดูแลคนยากไร้ทุกคนต่อไป
สำหรับกลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่ม มีจำนวน 6,781,881 ราย ประกอบด้วย เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย
ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง