นางสาวนุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้ร่วมหารือกับผู้แทนกลุ่มคนดนตรี นำโดย อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัวแทนกลุ่ม Music Digital Content & Copyright หาทางออกเรื่องลิขสิทธิ์สำหรับกลุ่มคนดนตรี สู้วิกฤติโควิด-19 เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งกลุ่มศิลปินนักร้องและนักดนตรีด้วย ทางกรมฯ จึงได้เปิดรับฟังปัญหาและร่วมหารือเรื่องลิขสิทธิ์กับกลุ่มคนดนตรี ในการกลับมาร้องเพลง เล่นดนตรี ในช่วงที่รัฐบาลเริ่มมาตรการผ่อนปรน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงและมาตรฐานราคาค่าลิขสิทธิ์ และขอให้ภาครัฐช่วยเป็นสื่อกลางในการหารือระหว่างบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์กับกลุ่มศิลปิน นักร้อง นักดนตรีในการเจรจาเรื่องดังกล่าว

ซึ่งที่ผ่านมา กรมฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างคู่มือ “หลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง” เพื่อใช้เป็นแนวทางให้องค์กรจัดเก็บ เจ้าของสิทธิ ผู้ใช้งาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจภาพรวมของการบริหารสิทธิในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

โดยคู่มือดังกล่าว จะเป็นคู่มือแนะนำให้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในประเทศไทย เจ้าของสิทธิ ผู้ใช้งาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญ ของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อนนำคู่มือดังกล่าวเผยแพร่เร็วๆ นี้ พร้อมมั่นใจคู่มือดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการคุ้มครองเจ้าของสิทธิและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านกลุ่มคนดนตรี ระบุว่า แม้ว่าขณะนี้ธุรกิจดนตรีจะมีการเจรจาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ แต่ค่าลิขสิทธิ์เพลงยังเป็นประเด็นที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ระหว่างกลุ่มศิลปินนักดนตรีกับเจ้าของลิขสิทธิ์ อีกทั้งอยากให้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 มีการผ่อนผันเรื่องการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ออกไปก่อน พร้อมเสนอไทยควรมีระบบการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพียงองค์กรเดียว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน