คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา นำโดย พล.ร.อ. ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ แถลงข่าวในประเด็น “การตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563”

โดยทางคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กับข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ในการกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้งบประมาณฯ ในส่วนนี้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทางคณะกรรมาธิการ จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการฯ ติดตามศึกษาตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาฯ ของรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน การใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุม

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ จะได้พิจารณาศึกษาตรวจสอบเรื่องการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ วงเงิน 400,00 ล้านบาท เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการนำวงเงินกู้ไปใช้ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากประชาชนมีเบาะแสหรือพบการทุจริต ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแจ้งข้อมูลให้ทางคณะกรรมาธิการฯ ดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎหมายได้