พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดยได้รับทราบ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการภายใต้ คนร. และการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (พ.ศ.2560- 2564) และเห็นชอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) ฉบับปรับปรุง พร้อมทั้งเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงเป็นยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2561-2580) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนั้นที่ประชุมได้มีการเห็นชอบ ร่างการกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่ของประเทศไทย (TMFC) รวมถึง หลักเกณฑ์การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งแร่ และมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งมีความสำคัญต่อการควบคุม และยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ของประเทศ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คนร.ให้เร่งรัดดำเนินการเรื่อง ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้เป็นไปตามแผนงาน อย่างเร่งด่วน มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน เป็นสำคัญ ภายใต้ New Normal และจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม อย่างแท้จริง พร้อมได้เน้นย้ำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับผิดชอบการดำเนินงานเหมืองแร่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล (Green and Smart Mining) พร้อมทั้ง ต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ต่อไป