สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสาร ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2563 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง นั้น วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. วันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คือ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 17.00 นาฬิกา
2.วันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 – วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 กำหนด

ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมาตรการเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 และประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระะห่างระหว่างคน และการกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจลเช่น สถานที่และการรับสมัคร การกำหนตหน่วยเอกตั้งและที่เลือกตั้ง การอบรมเจ้ผนังานผู้ดำเนินการเลือกตั้งการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง การออกเสียงสงคะแนนในวันเลือกตั้ง การบคะแนน และการส่งหีบบัตรลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เป็นตัน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้พร้อมแล้ว